STRATEGIA MUZEULUI JUDEȚEAN MUREȘ

Strategia 2021-2024 (Bazele strategiei)

Declaraţii de avere şi interese 2022
Koppány Bulcsú ÖTVÖS, director (Avere) (Interese)
Pop Angela, director adjunct (Avere) (Interese)
Mihalte Marcela, contabil-şef (Avere) (Interese)
Botoş Daniela Ramona, şef secţie (Avere) (Interese)
Dumitrescu Raluca, şef secţie (Avere) (Interese)
Fülöp Anna Tímea, şef serviciu (Avere) (Interese)
Gál Szilárd Sándor, şef secţie (Avere) (Interese)
Man Nicoleta, şef secţie (Avere) (Interese)
Moldovan Viorica, şef atelier (Avere) (Interese)
Pánczél Szilamér Péter, şef secţie (Avere) (Interese)
Şulea Ioan, şef secţie (Avere) (Interese)
Truţa Cosmin Radu, inginer-şef (Avere) (Interese)
2023
Şulea Ioan, şef secţie (Avere) (Interese)
Declaraţii de avere şi interese 2021
Koppány Bulcsú ÖTVÖS, director (Avere) (Interese)
Pop Angela, director adjunct (Avere) (Interese)
Mihalte Marcela, contabil-şef (Avere) (Interese)
Botoş Daniela Ramona, şef secţie (Avere) (Interese)
Dumitrescu Raluca, şef secţie (Avere) (Interese)
Fülöp Anna Tímea, şef serviciu (Avere) (Interese)
Gál Szilárd Sándor, şef secţie (Avere) (Interese)
Man Nicoleta, şef secţie (Avere) (Interese)
Moldovan Viorica, şef atelier (Avere) (Interese)
Pánczél Szilamér Péter, şef secţie (Avere) (Interese)
Şulea Ioan, şef secţie (Avere) (Interese)
Truţa Cosmin Radu, inginer-şef (Avere) (Interese)

Buletin informativ

 
Conform art. 5 (2) din Legea nr. 544/2001, autoritățile și instituțiile publice au obligația să publice și să actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde informațiile de interes public.
Fiecare autoritate sau instituție publică are obligația să comunice din oficiu următoarele informații de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea și funcționarea autorității sau instituției publice
 
 
 
 
b) numele și prenumele persoanelor din conducerea autorității sau a instituției publice şi a funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice
c) coordonatele de contact ale instituţiei publice
 
d) programele şi strategiile proprii, rapoartele de activitate
 
e) lista cuprinzând documentele de interes public
f) lista cuprinzând categoriile de documente produse și/sau gestionate, potrivit legii.
* Categoriile de informații  se regăsesc în Buletinul informativ aferent anului în curs.
 
g) modalităţile de contestare a deciziei autorității sau a instituției publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitat
*Toate aceste informații se regăsesc la persoana responsabilă cu informarea publică și la secretariatul instituției
 

Integritate

PLAN DE INTEGRITATE privind implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 2021-2025 la nivelul Muzeului Județean Mureș

DECLARAŢIE Privind asumarea agendei de integritate organizațională la nivelul Muzeului Județean Mureș pentru implementarea Strategiei Naționale Anticorupție 2021-2025

DECIZIE privind aprobarea Planului de integritate pentru implementarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 la nivelul Muzeului Județean Mureș

RAPORTARE privind implementarea SNA 2021-2025

REGISTRUL RISCURILOR 2022

Legislaţie

Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

H.G. nr. 123 din 7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

O.G. nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

Legea nr. 109 din 25 aprilie 2007 privind reutilizarea informaţiilor din instituţiile publice

Documente utile

Formular pentru solicitarea de informaţii publice: Formular

Formular pentru reclamaţie administrativă (întârziere răspuns): Formular

Formular pentru reclamaţie administrativă (răspuns negativ): Formular

Modalități de contestare ale deciziilor

În cazul în care o persoană consideră că dreptul său privind accesul la informaţiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamaţie administrativă conducătorului autorităţii sau instituţiei publice căreia i-a fost solicitată informaţia, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 32-34 din H.G. nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

Modele de reclamaţii administrative se găsesc la anexele 2 a) şi 2 b) ale Normelor metodologice.
De asemenea, în cazul în care solicitantul se consideră vătămat în drepturile sale prevăzute de lege, poate depune plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul instituţiei sau autorităţii publice, aşa cum prevede art. 22 alin. (1) din Legea nr, 544/2001, cu modificările şi completările uterioare, şi art. 36 din H.G. nr. 123/2002.

Solicitări informaţii

Persoana responsabilă: Angela Pop
Date de contact:
Tel. fix: 0365430021
Tel mobil: 0745649050
E-mail: contact@muzeulmures.ro